Tijdens de Profes­sionals Confer­entie van het Neder­lands Film Festival 28 september hebben Guido Franken (CineSud, Limburg Film office) en Joris Hoebe (New Noardic Wave, Screen Noord) de nieuwe netwerko­r­gan­isatie Screen Talen NL gelanceerd, die jaar­lijks 6 miljoen euro vraagt voor de struc­turele onder­s­te­uning van film­talent uit alle hoeken van Nederland.

Screen Talent NL

Screen Talent NL is een nieuw netwerk van regionale talent- en produc­tiehubs dat zich richt op de inter­re­gionale afstem­ming, ontwik­keling van en samen­werking tussen de regionale talent- en productie initi­atieven verspreid over het land. Naast het inrichten en versterken van regionale filmin­fra­struc­turen, wordt Neder­land als film­land hiermee duurzaam versterkt. Het netwerk gaat uit van gelijke toegang voor film­talent uit heel Neder­land.

Guido Franken: ​“Neder­land is vrijwel het enige land in Europa waar weinig tot geen aandacht is voor film ecosys­temen buiten het film­cen­trum van het land (Amsterdam). In veel regio’s – Limburg voorop – is de afgelopen jaren door lokale en regionale over­heden flink geïn­vesteerd in talent- en produc­tiehubs. Om van Neder­land een bloeiend en competi­tief film­pro­duc­tieland te maken, dat boven­dien kan blijven voldoen aan de toegenomen contentvraag, is het belan­grijk deze regionale knoop­punten en daarmee het landelijke talent- en produc­tienetwerk struc­tureel te gaan verbinden, versterken en onder­s­te­unen.”

Doel is door samen­werking de regionale ecosys­temen voor film en media te versterken en het regionale talent- en produc­tiek­li­maat te bevorderen en in het verlengde daarvan het nationale film ecosys­teem als geheel. Screen Talent NL zoekt nadrukke­lijk aansluiting bij nationale en inter­na­tionale ecosys­temen, om zo de onder­linge wissel­w­erking en uitwisseling te bevorderen en ontwik­kelingen aan te jagen en te agenderen.

Kansengelijkheid en bedrijvigheid in eigen regio’s

Screen talent NL is voor een diverser, inclusiever en kansen­gelijk speelveld, waar talent in alle disci­plines zich kan ontwikkelen en groeien en waarin verhalen en makers uit heel het land gelijke kansen krijgen. Als onderdeel van de invester­ingsagenda vanuit de gehele Neder­landse produc­tiesector wordt voor deze landelijk gespreide infra­struc­tuur voor talen­ton­twik­keling een investering van €6 miljoen euro gevraagd aan de nationale poli­tiek. Naast de versterking van de regionale hubs, wordt spec­i­fiek geïn­vesteerd in talen­tac­tiviteiten en -(productie)trajecten.

Joris Hoebe: ​“Door de enorme stij­gende vraag van stream­ing­di­en­sten zoals Netflix, Amazon en Vide­oland, ontstaat er een nijpend tekort aan getraind film­talent. Er zijn de aankomende jaren meer regis­seurs, schri­jvers, camera­mensen en faciliterende crew zoals licht-tech­nici en runners nodig. Dit is een enorme kans voor de werkgele­gen­heid in onze regio’s, maar ook landelijk kunnen produc­ties beter gespreid worden over het land en kunnen orig­inele verhalen het licht zien. Om dit te bereiken is investeren nu echt noodzakelijk.”

Naast CineSud, Limburg Film Office, New Noardic Wave en Screen Noord zijn founding part­ners We Are Play­grounds (Brabant), MACA (Noord-Holland) en Machinerie (Utrecht). De aankomende jaren werkt Screen Talent NL aan de uitbrei­ding van het netwerk en wil het in elke provincie een sterke infra­struc­tuur neerzetten door gericht te investeren in knoop­punten, talent en (talent)producties. Voor een opti­male doorstro­ming wordt samengew­erkt met de landelijke ontwikke­lin­stelling FilmForward.

Lees hier alles over Screen Talent NL.

MORE NEWS