Proof of concept regeling

Regeling ter bevordering van de ontwikkeling van audiovisuele projecten (anders dan Ontwikkeling – Lange producties) of algemene (innovatieve of kansrijke) projecten die de audiovisuele industrie in Limburg bevorderen. Het kan hierbij gaan om de ontwikkeling van een (proof of concept voor een) concreet project (bijv. proefopnamen of een trailer), maar bijvoorbeeld ook om de ontwikkeling van een nieuw verdienmodel, een onderzoek naar publieksactivatie, een publicatie, het (toewerken naar het) opzetten van bijvoorbeeld een productiehuis of post-productie faciliteiten. Deze regeling betreft een proof of concept regeling, die innovatieve en eigenzinnige projecten vrij van productiedrang een steun in de rug wil geven.

Toelichting en voorwaarden

Aanvragen binnen deze regeling kunnen worden gedaan door een rechtspersoon of natuurlijk persoon die een film-, kunst- of media-gerelateerde opleiding heeft afgerond en/of een aantoonbare achtergrond heeft in de audiovisuele sector. Per aanvraagronde mag een aanvrager maximaal één project indienen. De aanvrager dient geregistreerd te staan bij de Kamer van Koophandel.

Algemeen

 • Het project mag niet op andere wijze gesubsidieerd zijn door de Provincie Limburg. Ook matchingsbijdragen van de Provincie via Cinecrowd.nl en bijdragen vanuit Huis voor de Kunsten Limburg en Cultuurparticipatiefonds Limburg worden hieronder verstaan.
 • Het project is niet haatdragend of pornografisch van aard;
 • Provinciale instellingen en instellingen die een subsidie hebben ontvangen van de Provincie Limburg in het kader van de Subinfrastructur kunnen geen provinciale ondersteuning krijgen voor een project dat reeds is vermeld in het jaarplan.
 • Aanschafkosten voor techniek (zoals camera, lenzen, edit-pc’s) zijn niet subsidiabel.

Activiteit

 • Het project of de activiteit waar de aanvraag betrekking op heeft richt zich op de bevordering van de audiovisuele industrie en -cultuur in Limburg of op de ontwikkeling van een Limburgse filmmaker, filmorganisatie, enzovoorts;
 • Het project of de activiteit heeft als doel iets te onderzoeken, (door)ontwikkelen of verdiepen;
 • Het project heeft een aantoonbare connectie met de Limburgse filmindustrie en/of Provincie Limburg (zie ook ‘Limburgse relevantie’);
 • Het project of de activiteit wordt middels een  eindrapportage binnen 12 maanden afgerond en in geval van een onderzoek, publicatie of activiteit met een algemene toegevoegde waarde voor de Limburgse audiovisuele industrie of -cultuur worden de opgedane kennis en inzichten publiekelijk beschikbaar gemaakt.

Limburgse relevantie

 • Het project of de activiteit moet een (toekomstig) toegevoegde waarde hebben voor de Limburgse filmindustrie, een Limburgse maker of een Limburgs (film)project;
 • Er wordt samengewerkt met minimaal één partner uit Limburg;
 • De opgedane kennis en inzichten worden publiekelijk gedeeld via in ieder geval de site van de Limburg Film Office.

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur van Limburg Film Office.

De maximale bijdrage per project is € 3.000. Het maximale aandeel van het Limburg Film Fonds in de financiering is 80% van het totale (project-)budget.

Mogelijke additionele financiering:

 • Lokale of provinciale financiering via overheden, CineSud, Amsterdams Fonds voor de Kunst, BrabantStad.
 • Thematische partners die passen bij je projectplan, bijvoorbeeld Letterenfonds, Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, Innovatie-fondsen, enzovoorts.
 • Private financiering, bijvoorbeeld (lokale afdelingen van het) Prins Bernhard Cultuurfonds, Elisabeth Strouven Fonds, VSB Fonds, Fonds21, regionale of landelijke omroepen w.o. NPO 3LAB, VPRO Dorst, 2DOC, enzovoorts.
 • Rijkscultuurfondsen zoals het Nederlands Film Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, enzovoorts.
 • Crowdfunding via Voordekunst.nl of Cinecrowd.nl.

Deadline

De deadlines voor 2022 zijn donderdag 16 juni, 18.00 uur (voorjaar) en donderdag 6 oktober, 18.00 uur (najaar) via het aanvraagformulier op de pagina voor de betreffende call.

Aanvragen

Je dient je aanvraag voor een bijdrage in door het digitale formulier op de pagina voor de betreffende call in te vullen en te verzenden. Je ontvangt een geautomatiseerde kopie-bevestiging van je inzending en een van onze medewerkers doet een volledigheidscheck. Indien er gegevens missen, worden deze opgevraagd en heb je één week de tijd om deze alsnog aan te leveren.

LET OP: na indienen is het niet meer mogelijk aanpassingen of wijzigingen aan te brengen in je inhoudelijke plan en zakelijke documenten.

In de derde of vierde week na de deadline word je uitgenodigd voor een persoonlijk toelichtingsgesprek op je aanvraag (optioneel).

Alle binnengekomen aanvragen worden zowel inhoudelijk als zakelijk beoordeeld door een Externe Adviescommissie Film, bestaande uit minimaal 3 leden. Bij de beoordeling spelen de volgende aspecten een belangrijke rol:

 • de toegevoegde waarde voor de Limburgse filmindustrie, een Limburgs (film)project en/of een Limburgse maker, beschrijf dus goed welke meerwaarde je project biedt voor makers of faciliteiten uit Limburg, hoe je talent verder ontwikkelt, voor de branding van Limburg, enzovoorts;
 • de inhoudelijke beschrijving van je project;
 • de visie op de toekomstige doorontwikkeling of realisatie van het project.
 • de begroting en financiering en hiermee samenhangend haalbaarheid en zekerheid van afronding. Projecten waarvan dit aannemelijker is, hebben voorrang in de selectie.

Er wordt naar gestreefd binnen 6 weken na de uiterste indiendatum de toegekende projecten bekend te maken via de website van de Limburg Film Office. Inzenders worden persoonlijk (via mail en/of telefoon) gecontacteerd. Honoreringen en afwijzingen zijn bindende besluiten. Na bekendmaking van de resultaten, wordt de mogelijkheid geboden in gesprek te gaan met Limburg Film Office voor (verdere) toelichting en de beantwoording van vragen.

Financieel kader

In 2022 is voor deze regeling een budget van € 12.000 beschikbaar.

Indien er middelen overblijven binnen een regeling, kunnen deze – na goedkeuring van het bestuur van het Limburg Film Office – naar andere regelingen verschoven worden.

Protocollen

Je vindt alle protocollen en downloadables via de filmfonds-pagina op www.limburgfilmoffice.nl onder ‘downloads’.

Vragen?

Neem bij vragen over de regeling contact met ons op via fonds@limburgfilmoffice.nl.

Digitale inloopspreekuren

Op de volgende data worden digitale inloopspreekuren verzorgd. Indien u hier gebruik van wilt maken, stuur dan een mail naar bovenstaand mail-adres en geef uw voorkeursdatum aan en binnen welke regeling u voornemens bent in te dienen. U kunt zich aanmelden tot 10 dagen voor de betreffende datum. Uiterlijk een week voorafgaand aan de betreffende datum ontvangt u de uitnodigings-link met datum en tijd voor uw gesprek.

 • maandag 29 augustus, 10.00-13.00 uur
 • maandag 5 september, 10.00-13.00 uur
 • maandag 19 september, 10.00-13.00 uur
 • donderdag 22 september, 10.00-13.00 uur

Een aanvraag indienen

Je dient je aanvraag in via onderstaand formulier. Vul het formulier zo kernachtig en volledig mogelijk in volgens het credo “hoe concreter, hoe beter.” We begrijpen dat zaken nog kunnen veranderen of nog niet alle informatie bekend is, maar om je aanvraag zo goed mogelijk te beoordelen is het belangrijk zo compleet mogelijk te zijn. Indien je bijv. intentieverklaringen of toezeggingen hebt van distributeurs, omroepen of (andere) fondsen, stuur deze dan mee.

Naast het invullen van het formulier wordt je gevraagd naar enkele bijlagen, waaronder een projectplan en begroting inclusief dekkingsplan. Ook wordt een ingevulde de-minimisverklaring gevraagd. Je vindt het format hiervoor onder ‘downloads’ op de filmfonds-pagina via limburgfilmoffice.nl.

Let op: Vanaf 2022 is het mogelijk je aanvraag tussentijds op te slaan via het onderstaande aanvraagformulier. Protocollen en downloads zijn te downloaden via ‘protocollen en downloads – algemeen’ op limburgfilmoffice.nl/film-fundOok vind je hier begrotingsmodellen voor korte en lange producties. Deze komen overeen met de modellen zoals gehanteerd bij het Nederlands Filmfonds. Het is niet verplicht deze modellen aan te houden, maar het wordt wel aangemoedigd. 

Alle gegevens worden gecodeerd verzonden en veilig opgeslagen volgens de AVG- en privacy-richtlijnen.

Aanvraagformulier