Training, distributie en promotie

Regeling ter ondersteuning van:

 • kosten voor coaching en training van Limburgse filmmakers t.b.v. concrete projecten of disciplinegerichte skills en vaardigheden;*
 • kosten voor de promotie van voor filmfestivals geselecteerde projecten van Limburgse filmmakers;*
 • kosten voor projecten t.b.v. de promotie van de Limburgse film en -filmcultuur in het algemeen.

* neem vóór je een aanvraag indient voor optie 1 of 2 contact met ons op om te checken of de beoogde training die je wilt volgen of het festival waar je voor geselecteerd bent in aanmerking komt voor een bijdrage. Onder ‘Downloads’ op de filmfonds-pagina vind je een referentie (geen uitputtende lijst). 

Let op: voor deze regeling kan het hele jaar door worden ingediend!

Toelichting en voorwaarden

Aanvragen binnen deze regeling kunnen worden gedaan door een rechtspersoon of natuurlijk persoon die een film-, kunst- of media-gerelateerde opleiding heeft afgerond en/of een aantoonbare achtergrond heeft in de audiovisuele sector. Per aanvraagronde mag een aanvrager maximaal één project indienen. De aanvrager dient geregistreerd te staan bij de Kamer van Koophandel.

Algemeen

 • Het project mag niet op andere wijze gesubsidieerd zijn door de Provincie Limburg. Ook matchingsbijdragen van de Provincie via Cinecrowd.nl en bijdragen vanuit Huis voor de Kunsten Limburg en Cultuurparticipatiefonds Limburg worden hieronder verstaan.
 • Het project is niet haatdragend of pornografisch van aard;
 • Provinciale instellingen en instellingen die een subsidie hebben ontvangen van de Provincie Limburg in het kader van de Subinfrastructur kunnen geen provinciale ondersteuning krijgen voor een project dat reeds is vermeld in het jaarplan.
 • Aanschafkosten voor techniek (zoals camera, lenzen, edit-pc’s) zijn niet subsidiabel.

Activiteit

In aanmerking voor een bijdrage binnen deze regeling komen:

 • kosten voor coaching en training* van Limburgse filmmakers t.b.v. concrete projecten of disciplinegerichte skills en vaardigheden;
 • kosten voor de promotie van voor filmfestivals* geselecteerde projecten van Limburgse filmmakers of projecten van Limburgse filmmakers ter promotie van de Limburgse film en -filmcultuur in het algemeen.

* zie een lijst met kwalificerende trainingen, coachingstrajecten en filmfestivals via de filmfonds-pagina op www.limburgfilmoffice.nl onder ‘downloads’.

Verder is van belang dat:

 • het project een aantoonbare connectie met de Limburgse filmindustrie en/of Provincie Limburg (zie ook ‘Limburgse relevantie’) heeft;
 • het project of de activiteit middels een eindrapportage* binnen 12 maanden wordt afgerond en dat een reflectie op de activiteiten waaraan een bijdrage is verleend publiekelijk beschikbaar wordt gemaakt via de site van de Limburg Film Office. Dit kan in de vorm van medewerking aan een blog of interview.

Limburgse relevantie

 • Het project of de activiteit moet een (toekomstig) toegevoegde waarde hebben voor de Limburgse filmindustrie, een Limburgse maker of een Limburgs (film)project;
 • De opgedane kennis en inzichten worden publiekelijk gedeeld via in ieder geval de site van de Limburg Film Office.

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur van Limburg Film Office.

De maximale bijdrage per project is € 750. Het maximale aandeel van het Limburg Film Fonds in de financiering is 80% van de totale kosten.

Mogelijke additionele financiering:

 • Lokale of provinciale financiering via overheden, CineSud, Amsterdams Fonds voor de Kunst, BrabantStad.
 • Thematische partners die passen bij je projectplan, bijvoorbeeld Letterenfonds, Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, Innovatie-fondsen, enzovoorts.
 • Private financiering, bijvoorbeeld (lokale afdelingen van het) Prins Bernhard Cultuurfonds, Elisabeth Strouven Fonds, VSB Fonds, Fonds21, regionale of landelijke omroepen w.o. NPO 3LAB, VPRO Dorst, 2DOC, enzovoorts.
 • Rijkscultuurfondsen zoals het Nederlands Film Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, enzovoorts.
 • Crowdfunding via Voordekunst.nl of Cinecrowd.nl.

Deadline

Aanvragen voor deze regeling zijn het hele jaar mogelijk via het aanvraagformulier op de pagina voor de betreffende call.

Aanvragen

Je dient je aanvraag voor een bijdrage in door het digitale formulier op de pagina voor de betreffende call in te vullen en te verzenden. Je ontvangt een geautomatiseerde kopie-bevestiging van je inzending en een van onze medewerkers doet een volledigheidscheck. Indien er gegevens missen, worden deze opgevraagd en heb je één week de tijd om deze alsnog aan te leveren.

LET OP: na indienen is het niet meer mogelijk aanpassingen of wijzigingen aan te brengen in je inhoudelijke plan en zakelijke documenten.

Dit betreft een semi-automatische regeling. Aanvragen die voldoen aan activiteiten die gesteund kunnen worden (zie de referentie via protocollen en downloads op de filmfonds-pagina) komen automatisch in aanmerking voor een bijdrage. Neem voor je indient contact met ons op om te checken of je activiteit hieraan voldoet.

Er wordt naar gestreefd binnen 6 weken na inzending het afwijzings- of toekenningsbesluit mede te delen. Inzenders worden persoonlijk (via mail en/of telefoon) gecontacteerd. Honoreringen en afwijzingen zijn bindende besluiten. Na bekendmaking van de resultaten, wordt de mogelijkheid geboden in gesprek te gaan met Limburg Film Office voor (verdere) toelichting en de beantwoording van vragen.

Financieel kader

In 2022 is voor deze regeling een budget van € 7.500 beschikbaar.

Indien er middelen overblijven binnen een regeling, kunnen deze – na goedkeuring van het bestuur van het Limburg Film Office – naar andere regelingen verschoven worden.

Protocollen

Je vindt alle protocollen en downloadables via de filmfonds-pagina op www.limburgfilmoffice.nl onder ‘downloads’.

Vragen?

Neem bij vragen over de regeling contact met ons op via fonds@limburgfilmoffice.nl.

Digitale inloopspreekuren

Op de volgende data worden digitale inloopspreekuren verzorgd. Indien u hier gebruik van wilt maken, stuur dan een mail naar bovenstaand mail-adres en geef uw voorkeursdatum aan en binnen welke regeling u voornemens bent in te dienen. U kunt zich aanmelden tot 10 dagen voor de betreffende datum. Uiterlijk een week voorafgaand aan de betreffende datum ontvangt u de uitnodigings-link met datum en tijd voor uw gesprek.

 • maandag 16 mei, 10.00-13.00 uur
 • woensdag 1 juni, 10.00-13.00 uur
 • donderdag 9 juni, 10.00-13.00 uur
 • vrijdag 10 juni, 10.00-13.00 uur
 • maandag 29 augustus, 10.00-13.00 uur
 • maandag 5 september, 10.00-13.00 uur
 • maandag 19 september, 10.00-13.00 uur
 • donderdag 22 september, 10.00-13.00 uur

Een aanvraag indienen

Je dient je aanvraag in via onderstaand formulier. Vul het formulier zo kernachtig en volledig mogelijk in volgens het credo “hoe concreter, hoe beter.” We begrijpen dat zaken nog kunnen veranderen of nog niet alle informatie bekend is, maar om je aanvraag zo goed mogelijk te beoordelen is het belangrijk zo compleet mogelijk te zijn.

Naast het invullen van het formulier wordt je gevraagd naar enkele bijlagen, waaronder een projectplan en begroting inclusief dekkingsplan. Ook wordt een ingevulde de-minimisverklaring gevraagd. Je vindt het format hiervoor onder ‘downloads’ op de filmfonds-pagina via limburgfilmoffice.nl.

Let op: Vanaf 2022 is het mogelijk je aanvraag tussentijds op te slaan via het onderstaande aanvraagformulier. Protocollen en downloads zijn te downloaden via ‘protocollen en downloads – algemeen’ op limburgfilmoffice.nl/film-fundOok vind je hier begrotingsmodellen voor korte en lange producties. Deze komen overeen met de modellen zoals gehanteerd bij het Nederlands Filmfonds. Het is niet verplicht deze modellen aan te houden, maar het wordt wel aangemoedigd. 

Alle gegevens worden gecodeerd verzonden en veilig opgeslagen volgens de AVG- en privacy-richtlijnen.

Aanvraagformulier