Ontwikkeling – Ontwikkelcampus voor korte producties

Onder korte producties wordt verstaan steun voor audiovisuele projecten (theatrical, televisie, web) met een maximale speelduur van 40 minuten.

Vanaf heden kun je als filmmaker een aanvraag indienen bij Limburg Film Office ter ondersteuning van de inhoudelijke ontwikkeling van jouw korte productie. Per aanvraagronde worden maximaal 5 deelnemers geselecteerd waarvoor in januari 2021 tijdens het Limburg Film Festival een meerdaagse ontwikkelcampus wordt georganiseerd. Deze regeling is bedoeld voor filmmakers die professioneel in de filmsector opereren en hun project en visie inhoudelijk verder door willen ontwikkelen voordat ze aanvragen voor realisering.

Let op: voor deze regeling kunnen enkel filmmakers die afkomstig zijn uit of woonachtig zijn in de provincie Limburg zich aanmelden.

Toelichting en voorwaarden

Aanvragen binnen deze regeling kunnen worden gedaan door zowel een rechtspersoon die een film-, kunst- of media-gerelateerde opleiding heeft afgerond en/of een aantoonbare achtergrond heeft in de audiovisuele sector of een natuurlijk persoon met aantoonbare ervaring in de audiovisuele sector. Per aanvraagronde mag maximaal één project worden ingediend.

Let op: voor deze regeling kunnen enkel filmmakers die afkomstig zijn uit of woonachtig zijn in de provincie Limburg zich aanmelden.

Algemeen

 • Het project mag niet op andere wijze gesubsidieerd zijn door de Provincie Limburg. Ook matchingsbijdragen van de Provincie via Cinecrowd.nl en bijdragen vanuit Huis voor de Kunsten Limburg, Cultuurparticipatiefonds Limburg en Stichting Popmuziek Limburg worden hieronder verstaan.
 • Het project is niet commercieel van aard;
 • Het project is niet haatdragend, pornografisch of promotioneel van aard;
 • Provinciale instellingen en instellingen die een subsidie hebben ontvangen van de Provincie Limburg in het kader van de Subinfrastructur kunnen geen provinciale ondersteuning krijgen voor een filmproject dat reeds is vermeld in het jaarplan.
 • Aanschafkosten voor techniek (zoals camera, lenzen, edit-pc’s) zijn niet subsidiabel.

Activiteit

 • Het project of de activiteit waar de aanvraag betrekking op heeft richt zich op de inhoudelijke (door)ontwikkeling van een kort filmidee;
 • Het beoogde uiteindelijke filmproject heeft een maximale speelduur van 40 minuten (in het geval dat het project een serie betreft, geldt de speelduur van het totale project);
 • Het project betreft een audiovisuele productie voor theatrical, televisie of web-release;
 • Het project heeft een aantoonbare connectie met de Limburgse geschiedenis, samenleving of cultuur of Limburg als locatie (zie ook ‘Limburgse relevantie’);
 • Het project of de activiteit heeft een duidelijke begin-status en stelt duidelijke doelen die met deze met deze ontwikkelcampus worden beoogd te realiseren. Er moet in ieder geval een scenario worden opgeleverd binnen 3 maanden na afloop van de campus;

Limburgse relevantie

 • Het project moet inhoudelijk/thematisch verbonden zijn met de Limburgse geschiedenis, cultuur of samenleving of Limburg als locatie en;
 • Het project moet (grotendeels) gesitueerd zijn in of vertrekken vanuit de Provincie Limburg, waardoor met grote mate van zekerheid kan worden gesteld dat de productie (deels) in Limburg zal worden opgenomen indien verdere ontwikkeling tot realisatie leidt.

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur van Limburg Film Office.

Binnen deze regeling worden maximaal vijf makers geselecteerd die in het tweede weekend van januari tijdens het Limburg Film Festival een meerdaagse ontwikkelcampus kunnen volgen. Deze ontwikkelcampus inclusief verblijf wordt voor deze deelnemers volledig betaald door Limburg Film Office.

Deadline

De deadline voor 2020 is 24 augustus 18.00 uur via het aanvraagformulier op de pagina voor de betreffende call.

Aanvragen

Je dient je aanvraag voor een bijdrage in door het digitale formulier op de pagina voor de betreffende call in te vullen en te verzenden. Je ontvangt een geautomatiseerde kopie-bevestiging van je inzending en een van onze medewerkers doet een volledigheidscheck. Indien er gegevens missen, worden deze opgevraagd en heb je twee werkdagen de tijd om deze alsnog aan te leveren.

LET OP: na indienen is het niet meer mogelijk aanpassingen of wijzigingen aan te brengen in je ingediende documenten.

Je dient je aanvraag in via het digitale formulier. Een medewerker verzorgt een volledigheidscheck en vraagt indien nodig aanvullende gegevens op, welke je binnen één week dient aan te leveren.

In de tweede of derde week van september word je uitgenodigd voor een persoonlijk toelichtingsgesprek op je aanvraag (optioneel).

Alle binnengekomen aanvragen worden zowel inhoudelijk als zakelijk beoordeeld door een Externe Adviescommissie Film, bestaande uit minimaal 3 leden. Bij de beoordeling spelen de volgende aspecten een belangrijke rol:

 • de toegevoegde waarde voor je eigen ontwikkeling en die van je project;
 • de (op termijn) toegevoegde waarde voor de Limburgse filmindustrie;
 • je motivatie en visie;
 • je visie op het verder ontwikkelen en vermarkten/positioneren van je idee naar een daadwerkelijke productie;
 • de haalbaarheid tot (op termijn) daadwerkelijke realisatie van je idee tot een concrete productie. Projecten waarvan dit aannemelijker is, hebben voorrang in de selectie.

Er wordt naar gestreefd binnen 6 weken na de uiterste indiendatum de toegekende projecten bekend te maken via de website van de Limburg Film Office. Inzenders worden persoonlijk (via mail en/of telefoon) gecontacteerd. Honoreringen en afwijzingen zijn bindende besluiten. Na bekendmaking van de resultaten, wordt de mogelijkheid geboden in gesprek te gaan met Limburg Film Office voor (verdere) toelichting en de beantwoording van vragen.

Financieel kader

In 2020 heeft Limburg Film Office een budget van € 3.000 gereserveerd voor het faciliteren van de Ontwikkelcampus voor korte producties.

Protocollen

Je vindt alle protocollen en downloadables via de filmfonds-pagina op www.limburgfilmoffice.nl onder ‘downloads’.

Vragen?

Neem bij vragen over de regeling contact met ons op via fonds@limburgfilmoffice.nl.

Digitale inloopspreekuren

Op de volgende data worden digitale inloopspreekuren verzorgd. Indien u hier gebruik van wilt maken, stuur dan een mail naar bovenstaand mail-adres en geef uw voorkeursdatum aan en binnen welke regeling u voornemens bent in te dienen. U kunt zich aanmelden tot 6 augustus, 18.00 uur. Uiterlijk 10 augustus 12.00 uur ontvangt u de uitnodigings-link met datum en tijd voor uw gesprek.

 • 14 augustus, 10.00-12.00 uur
 • 17 augustus, 11.00-13.00 uur
 • 20 augustus, 11.00-13.00 uur

Een aanvraag indienen

Je dient je aanvraag in via onderstaand formulier. Vul het formulier zo kernachtig en volledig mogelijk in volgens het credo “hoe concreter, hoe beter.” We begrijpen dat zaken nog kunnen veranderen of nog niet alle informatie bekend is, maar om je aanvraag zo goed mogelijk te beoordelen is het belangrijk zo compleet mogelijk te zijn.

Naast het invullen van het formulier wordt je gevraagd naar enkele bijlagen, waaronder een projectplan en begroting inclusief dekkingsplan. Voor enkele regelingen wordt een ingevulde de-minimisverklaring gevraagd. Je vindt het format hiervoor onder ‘downloads’ op de filmfonds-pagina via limburgfilmoffice.nl.

Let op: Je kunt dit formulier niet tussentijds opslaan, het formulier inclusief bijlagen moeten dus in één sessie worden ingevuld en verzonden.  Je vindt een voorbeeld-aanvraagformulier onder ‘protocollen en downloads – algemeen’ op limburgfilmoffice.nl/film-fund. Ook vind je hier begrotingsmodellen voor korte en lange producties. Deze komen overeen met de modellen zoals gehanteerd bij het Nederlands Filmfonds. Het is niet verplicht deze modellen aan te houden, maar het wordt wel aangemoedigd. 

Alle gegevens worden gecodeerd verzonden en veilig opgeslagen volgens de AVG- en privacy-richtlijnen.

Dit betreft een archiefpagina. Indienen is niet meer mogelijk.