Ontwikkeling – Lange producties

Onder lange producties wordt verstaan steun voor audiovisuele projecten (theatrical, televisie, web) met een minimale (totale) speelduur van 40 minuten. Vanaf 2021 staat de regeling ook open voor non-fictie projecten.

Vanaf 10 juni 2021 kun je als filmmaker een aanvraag indienen bij Limburg Film Office ter ondersteuning van de (mini) treatment-ontwikkeling van jouw project. Per project kan maximaal €3.500 worden aangevraagd. Deze regeling is bedoeld voor filmmakers die professioneel in de filmsector opereren en zich verder willen ontwikkelen. De projecten zijn nieuw en hebben nog niet eerder een (ontwikkelings)bijdrage ontvangen van een (film)fonds (zoals het Nederlands Filmfonds). Ook dienen ze inhoudelijk en/of thematisch nauw verbonden te zijn met de provincie Limburg, de Limburgse cultuur, samenleving of Limburgse geschiedenis.

Het doel is het opleveren van een (eerste mini)treatment van 15-25 pagina’s en de mogelijkheid om algemene elementen die de ontwikkeling van je project bevorderen te onderzoeken, denk hierbij aan een business project package of een eerste onderzoek naar de (visuele) vertelstijl of andere project-specifieke elementen.

Toelichting en voorwaarden

Aanvragen binnen deze regeling kunnen worden gedaan door een natuurlijk persoon die een film-, kunst- of media-gerelateerde opleiding heeft afgerond en/of een aantoonbare achtergrond heeft in de audiovisuele sector. Aanvrager dient tenminste één filmproductie binnen de betreffende categorie te hebben gerealiseerd (als scenarist) OF tenminste twee professionele korte filmproducties. Per kalenderjaar mag aanvrager maximaal één project indienen. De aanvrager dient geregistreerd te staan bij de Kamer van Koophandel.

In uitzonderlijke gevallen is het toegestaan dat de producent de aanvraag indient. Neem hiervoor vóór het indienen van je project contact met ons op.

Algemeen

 • Het project mag niet op andere wijze gesubsidieerd zijn door de Provincie Limburg. Ook matchingsbijdragen van de Provincie via Cinecrowd.nl en Voordekunst.nl en bijdragen vanuit Huis voor de Kunsten Limburg, Cultuurparticipatiefonds Limburg en Stichting Popmuziek Limburg worden hieronder verstaan.
 • Het project is niet commercieel van aard;
 • Het project is niet haatdragend, pornografisch of promotioneel van aard;
 • Provinciale instellingen en instellingen die een subsidie hebben ontvangen van de Provincie Limburg in het kader van de Subinfrastructuur kunnen geen provinciale ondersteuning krijgen voor een filmproject dat reeds is vermeld in het jaarplan.
 • Aanschafkosten voor techniek (zoals camera, lenzen, edit-pc’s) zijn niet subsidiabel.

Activiteit

 • Het project of de activiteit waar de aanvraag betrekking op heeft richt zich op de inhoudelijke en zakelijke (door)ontwikkeling van een filmidee (fictie of non-fictie), met als concreet einddoel een volwaardig treatment;
 • Het beoogde uiteindelijke filmproject heeft een minimale speelduur van 40 minuten (in het geval dat het project een serie betreft, geldt de speelduur van het totale project);
 • Het project betreft een audiovisuele productie voor theatrical, televisie of web-release;
 • Het project heeft een aantoonbare connectie met de Limburgse geschiedenis, samenleving of cultuur of Limburg als locatie (zie ook ‘Limburgse relevantie’);
 • Het project of de activiteit heeft een duidelijke begin-status en stelt duidelijke doelen die met deze bijdrage worden beoogd te realiseren. Er moet in ieder geval een mini-treatment worden opgeleverd;
 • Het project of de activiteit wordt middels een tussenrapportage en eindrapportage binnen 12 maanden afgerond. Formats hiervoor zijn te downloaden via de filmfonds-pagina op limburgfilmoffice.nl.

Limburgse relevantie

 • Het project moet inhoudelijk/thematisch verbonden zijn met de Limburgse geschiedenis, cultuur of samenleving of Limburg als locatie en;
 • Het project moet (grotendeels) gesitueerd zijn in of vertrekken vanuit de Provincie Limburg, waardoor met grote mate van zekerheid kan worden gesteld dat de productie (deels) in Limburg zal worden opgenomen indien verdere ontwikkeling tot realisatie leidt.

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur van Limburg Film Office.

De bijdrage per project is € 3.500. Deze mag 100% bedragen van de totale kosten van de activiteit. De bijdrage mag vrij worden ingezet om (on)kosten te dekken, dus ook (deels) voor een eigen schrijfpremie.

Deadline

De deadline voor 2021 is 10 september 2021, 18.00 uur via het aanvraagformulier op de pagina voor de betreffende call. Aanvragen die te laat binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. 

Aanvragen

Je dient je aanvraag voor een bijdrage in door het digitale formulier op de pagina voor de betreffende call in te vullen en te verzenden. Je ontvangt een geautomatiseerde kopie-bevestiging van je inzending en een van onze medewerkers doet na de inzendtermijn een volledigheidscheck. Indien er gegevens missen, worden deze opgevraagd en heb je twee werkdagen de tijd om deze alsnog aan te leveren.

LET OP: na indienen is het niet meer mogelijk aanpassingen of wijzigingen aan te brengen in je ingediende documenten. Je kunt ter voorbereiding op het invullen van het digitale aanvraagformulier een voorbeeld-PDF downloaden van het aanvraagformulier via ‘protocollen en downloads – algemeen’ op deze pagina.

Je dient je aanvraag in via het digitale formulier. Een medewerker verzorgt na de inzendtermijn een volledigheidscheck en vraagt indien nodig aanvullende gegevens op, welke je binnen twee werkdagen dient aan te leveren.

In de derde of vierde van september word je uitgenodigd voor een persoonlijk toelichtingsgesprek op je aanvraag voor de Externe Adviescommissie Film (optioneel).

Alle binnengekomen aanvragen worden zowel inhoudelijk als zakelijk beoordeeld door een Externe Adviescommissie Film, bestaande uit minimaal 3 leden. Bij de beoordeling spelen de volgende aspecten een belangrijke rol:

 • de toegevoegde waarde voor je eigen ontwikkeling en die van je project;
 • de (op termijn) toegevoegde waarde voor de Limburgse filmindustrie;
 • je motivatie en visie;
 • je visie op het verder ontwikkelen en vermarkten/positioneren van je idee naar een daadwerkelijke productie;
 • de haalbaarheid tot (op termijn) daadwerkelijke realisatie van je idee tot een concrete productie. Projecten waarvan dit aannemelijker is, hebben voorrang in de selectie.

Er wordt naar gestreefd binnen 6 weken na de uiterste indiendatum de toegekende projecten bekend te maken via de website van de Limburg Film Office. Inzenders worden persoonlijk (via mail en/of telefoon) gecontacteerd. Honoreringen en afwijzingen zijn bindende besluiten. Na bekendmaking van de resultaten, wordt de mogelijkheid geboden in gesprek te gaan met Limburg Film Office voor (verdere) toelichting en de beantwoording van vragen.

Financieel kader

In 2021 – najaar is voor deze regeling een budget van € 14.000 beschikbaar.

Indien er middelen overblijven binnen een regeling, kunnen deze door de Adviescommissie Film – na goedkeuring van het bestuur van het Limburg Film Office – naar andere regelingen verschoven worden.

Protocollen

Je vindt alle protocollen en downloadables via de filmfonds-pagina op www.limburgfilmoffice.nl onder ‘downloads’.

Vragen?

Neem bij vragen over de regeling contact met ons op via fonds@limburgfilmoffice.nl.

Digitale inloopspreekuren

Op de volgende data worden digitale inloopspreekuren verzorgd. Indien u hier gebruik van wilt maken, stuur dan een mail naar bovenstaand mail-adres en geef uw voorkeursdatum aan en binnen welke regeling u voornemens bent in te dienen. U kunt zich aanmelden tot 20 augustus, 18.00 uur. Uiterlijk 23 augustus 12.00 uur ontvangt u de uitnodigings-link met datum en tijd voor uw gesprek.

 • 26 augustus, 10.00-12.00 uur
 • 2 september, 10.00-12.00 uur
 • 9 september, 10.00-12.00 uur

Een aanvraag indienen

Je dient je aanvraag in via onderstaand formulier. Vul het formulier zo kernachtig en volledig mogelijk in volgens het credo “hoe concreter, hoe beter.” We begrijpen dat zaken nog kunnen veranderen of nog niet alle informatie bekend is, maar om je aanvraag zo goed mogelijk te beoordelen is het belangrijk zo compleet mogelijk te zijn.

Naast het invullen van het formulier wordt je gevraagd naar enkele bijlagen, waaronder een projectplan en begroting inclusief dekkingsplan. Voor enkele regelingen wordt een ingevulde de-minimisverklaring gevraagd. Je vindt het format hiervoor onder ‘downloads’ op de filmfonds-pagina via limburgfilmoffice.nl.

Let op: Je kunt dit formulier niet tussentijds opslaan, het formulier inclusief bijlagen moeten dus in één sessie worden ingevuld en verzonden. Je vindt een voorbeeld-aanvraagformulier onder ‘protocollen en downloads – algemeen’ op limburgfilmoffice.nl/film-fund. Ook vind je hier begrotingsmodellen voor korte en lange producties. Deze komen overeen met de modellen zoals gehanteerd bij het Nederlands Filmfonds. Het is niet verplicht deze modellen aan te houden, maar het wordt wel aangemoedigd. 

Alle gegevens worden gecodeerd verzonden en veilig opgeslagen volgens de AVG- en privacy-richtlijnen.

Aanvraagformulier