Realisatie – Heerlen23

Wil je indienen voor deze regeling? Neem dan eerst contact met ons op via fonds@limburgfilmoffice.nl. Voor deze regeling kan gedurende het gehele jaar worden ingediend, nadat we het aanvraagformulier voor je hebben opengezet.

Voor deze regeling komen makers met producties in aanmerking die een duidelijke relatie hebben tot de gemeente Heerlen. De regeling biedt steun voor audiovisuele projecten (theatrical, televisie, web) in de categorie kort of lang en in elke stijl of genre.

Per productie is een bedrag van € 10.000 beschikbaar, hiervan wordt de helft beschikbaar gesteld door de gemeente Heerlen en de helft door Limburg Film Office.

De projecten zijn verbonden met de provincie Limburg en de Limburgse filmindustrie, en specifiek de gemeente Heerlen. Zo dient de film (deels) in Heerlen gedraaid te worden en dien je gebruik te maken van lokale cast en/of crew en faciliteiten. Voor deze regeling is het noodzakelijk dat minimaal één van de drie makers uit de zgn. gouden driehoek van regisseur-scenarist-producent staat ingeschreven in de gemeente Heerlen.

Deze regeling is bedoeld voor filmmakers die professioneel in de filmsector opereren en zich verder willen ontwikkelen. Om aan te vragen dien je als maker al minimaal twee (onafhankelijke) korte films op je naam te hebben staan, of aantoonbaar ruime (andere) ervaring te hebben binnen het audiovisuele vak.

Toelichting en voorwaarden

Aanvragen binnen deze regeling kunnen worden gedaan door een producent die een film-, kunst- of media-gerelateerde opleiding heeft afgerond en/of tenminste twee vrije filmproducties binnen  heeft gerealiseerd welke vertoond zijn op professionele, live op locatie georganiseerde film festivals met betalend publiek. Per aanvraagronde mag een producent maximaal twee projecten indienen. De aanvrager dient geregistreerd te staan bij de Kamer van Koophandel.

Voor deze regeling is het specifiek noodzakelijk dat minimaal één van de makers uit de zgn. gouden driehoek van regisseur-scenarist-producent staat ingeschreven in de gemeente Heerlen. 

Algemeen

 • Het project mag niet op andere wijze gesubsidieerd zijn door de Provincie Limburg. Ook matchingsbijdragen van de Provincie via Cinecrowd.nl en bijdragen vanuit Huis voor de Kunsten Limburg en Cultuurparticipatiefonds worden hieronder verstaan;
 • Het project is niet commercieel van aard;
 • Het project is niet haatdragend, pornografisch of promotioneel van aard;
 • Provinciale instellingen en instellingen die een subsidie hebben ontvangen van de Provincie Limburg in het kader van de Subinfrastructur kunnen geen provinciale ondersteuning krijgen voor een filmproject dat reeds is vermeld in het jaarplan;
 • Aanschafkosten voor techniek (zoals camera, lenzen, edit-pc’s) zijn niet subsidiabel;
 • Eenzelfde project mag maximaal 1 keer worden ingediend in één jaar tijd.

Productie

 • Het project betreft een audiovisuele productie voor theatrical, televisie (w.o. ook streamingdiensten) of web-release;
 • Het project heeft een aantoonbare connectie met de Limburgse filmindustrie en/of Provincie Limburg en specifiek de gemeente Heerlen (zie ook ‘Heerlense en Limburgse relevantie’);
 • Het project gaat binnen 12 maanden na de beschikking in première;

Heerlense en Limburgse relevantie

 • Minimaal één van de drie makers uit de zgn. gouden driehoek van regisseur-scenarist-producent staat ingeschreven in de gemeente Heerlen;
 • Het project moet in geval van een korte producties minimaal twee complete draaidagen (van minimaal 8 uur) of minimaal 65% van de draaidagen in de gemeente Heerlen hebben. In geval van lange producties minimaal 3 complete draaidagen (van minimaal 8 uur) én;
 • Minimaal drie head of department*-functies en vijf assistent-functies worden vervuld door Limburgse makers. In geval van een documentaire, animatie of experimenteel filmproject met kleinere crew, licht toe waarom je niet aan deze voorwaarde kunt voldoen en welke inspanning je dan wel levert aan de Limburgse relevantie;
 • De film dient een (voor)première te krijgen in het Royal Theater in Heerlen. Hou hier rekening mee in je begroting.

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur van Limburg Film Office.

De maximale bijdrage per project is € 10.000. Het maximale aandeel van het Limburg Film Fonds in de financiering is 80% van het totale productiebudget.

Mogelijke additionele financiering:

 • Lokale of provinciale financiering via overheden, CineSud ShortsLab, Video Power Pitch, Amsterdams Fonds voor de Kunst, BrabantStad, Gelderland Film Pitch;
 • Thematische partners die passen bij je filmplan, bijvoorbeeld DELA Fonds, Fonds voor Psychische gezondheid, Stichting Vluchtelingenwerk Nederland, enzovoorts;
 • Private financiering, bijvoorbeeld (lokale afdelingen van het) Prins Bernhard Cultuurfonds, Elisabeth Strouven Fonds, VSB Fonds, Fonds21, regionale of landelijke omroepen w.o. NPO 3LAB, VPRO Dorst, 2DOC, enzovoorts;
 • Rijkscultuurfondsen zoals het Nederlands Film Fonds, maar ook Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Letterenfonds, enzovoorts;
 • Crowdfunding via Voordekunst.nl of andere platforms.

Deadline

Wil je indienen voor deze regeling? Neem dan eerst contact met ons op via info@limburgfilmoffice.nl. Voor deze regeling kan gedurende het gehele jaar worden ingediend, nadat we het aanvraagformulier voor je hebben opengezet.

Aanvragen

Je dient je aanvraag voor een bijdrage in door het digitale formulier op de pagina voor de betreffende call in te vullen en te verzenden. Je ontvangt een geautomatiseerde kopie-bevestiging van je inzending en een van onze medewerkers doet een volledigheidscheck. Indien er gegevens missen, worden deze opgevraagd en heb je twee werkdagen de tijd om deze alsnog aan te leveren.

LET OP: na indienen is het niet meer mogelijk aanpassingen of wijzigingen aan te brengen in je ingediende documenten. Je kunt het aanvraagformulier tussentijds wijzigen en opslaan. 

Bij de beoordeling spelen de volgende aspecten een belangrijke rol:

 • de toegevoegde waarde voor je eigen ontwikkeling als maker, beschrijf waarom deze vervolgstap essentieel is voor jou en wat betekent deze voor je eigen ontwikkeling, enzovoorts;
 • de toegevoegde (duurzame) waarde voor de Limburgse (en in dit geval specifiek Heerlense) filmindustrie, beschrijf dus goed welke meerwaarde je project biedt voor makers of faciliteiten, uit Limburg (en specifiek Heerlen), hoe je talent verder ontwikkelt, voor de branding van Limburg (en specifiek Heerlen), enzovoorts;
 • het scenario;
 • de regievisie;
 • je visie op marketing, distributie en publieksactivatie;
 • de begroting en financiering, met name in relatie tot de haalbaarheid en zekerheid van afronding binnen de gestelde termijn. Projecten waarvan dit aannemelijker is, hebben voorrang in de selectie.

Er wordt naar gestreefd binnen 6 weken na indiendatum het besluit bekend te maken. Inzenders worden persoonlijk (via mail en/of telefoon) gecontacteerd. Honoreringen en afwijzingen zijn bindende besluiten. Na bekendmaking van de resultaten, wordt de mogelijkheid geboden in gesprek te gaan met Limburg Film Office voor (verdere) toelichting en de beantwoording van vragen.

Financieel kader

In 2023 is voor deze regeling een budget van € 30.000 beschikbaar.

Indien er middelen overblijven binnen een regeling, kunnen deze – na goedkeuring van het bestuur van het Limburg Film Office – naar andere regelingen verschoven worden.

Protocollen

Je vindt alle protocollen en downloadables via de filmfonds-pagina op www.limburgfilmoffice.nl onder ‘downloads’.

Vragen?

Neem bij vragen over de regeling, of indien je van plan bent in te dienen, contact met ons op via fonds@limburgfilmoffice.nl. We plannen dan een kennismakingsgesprek in. Indien je plan voldoet aan de regeling en je wilt indienen, zetten we het aanvraagformulier voor je open.

Een aanvraag indienen

Je dient je aanvraag in via onderstaand formulier. Vul het formulier zo kernachtig en volledig mogelijk in volgens het credo “hoe concreter, hoe beter.” We begrijpen dat zaken nog kunnen veranderen of nog niet alle informatie bekend is, maar om je aanvraag zo goed mogelijk te beoordelen is het belangrijk zo compleet mogelijk te zijn. Indien je bijv. intentieverklaringen of toezeggingen hebt van distributeurs, omroepen of (andere) fondsen, stuur deze dan mee.

Naast het invullen van het formulier wordt je gevraagd naar enkele bijlagen, waaronder een projectplan en begroting inclusief dekkingsplan. Ook wordt een ingevulde de-minimisverklaring gevraagd. Je vindt het format hiervoor onder ‘downloads’ op de filmfonds-pagina via limburgfilmoffice.nl.

Let op: Vanaf heden is het mogelijk je aanvraag tussentijds op te slaan via het onderstaande aanvraagformulier. Protocollen en downloads zijn te downloaden via ‘protocollen en downloads – algemeen’ op limburgfilmoffice.nl/film-fundOok vind je hier begrotingsmodellen voor korte en lange producties. Deze komen overeen met de modellen zoals gehanteerd bij het Nederlands Filmfonds. Het is niet verplicht deze modellen aan te houden, maar het wordt wel aangemoedigd. 

Alle gegevens worden gecodeerd verzonden en veilig opgeslagen volgens de AVG- en privacy-richtlijnen.

Het formulier wordt voor je opengezet nadat je contact met ons hebt opgenomen.