Realisatie – Lange producties

Onder lange producties wordt verstaan steun voor audiovisuele projecten (theatrical, televisie, web) met een minimale (totale) speelduur van 40 minuten.

Vanaf 15 januari 2021 kun je als filmmaker een aanvraag indienen bij Limburg Film Office ter ondersteuning van jouw project. Per project kan maximaal €50.000 worden aangevraagd. Deze regeling is bedoeld voor filmmakers die professioneel in de filmsector opereren en zich verder willen ontwikkelen. De projecten zijn nauw verbonden met de provincie Limburg en de Limburgse filmindustrie. Zo dient de film (deels) in Limburg gedraaid te worden en dien je gebruik te maken van lokale cast en/of crew en faciliteiten.

Toelichting en voorwaarden

Aanvragen binnen deze regeling kunnen worden gedaan door een producent die een film-, kunst- of media-gerelateerde opleiding heeft afgerond en/of tenminste één filmproductie binnen de betreffende categorie heeft gerealiseerd of minimaal twee professionele korte producties heeft gerealiseerd. Per aanvraagronde mag een producent maximaal twee projecten indienen. De aanvrager dient geregistreerd te staan bij de Kamer van Koophandel.

Algemeen

 • Het project mag niet op andere wijze gesubsidieerd zijn door de Provincie Limburg. Ook matchingsbijdragen van de Provincie via Cinecrowd.nl en Voordekunst.nl en bijdragen vanuit Huis voor de Kunsten Limburg, Cultuurparticipatiefonds Limburg en Stichting Popmuziek Limburg worden hieronder verstaan.
 • Het project is niet commercieel van aard;
 • Het project is niet haatdragend, pornografisch of promotioneel van aard;
 • Provinciale instellingen en instellingen die een subsidie hebben ontvangen van de Provincie Limburg in het kader van de Subinfrastructuur kunnen geen provinciale ondersteuning krijgen voor een filmproject dat reeds is vermeld in het jaarplan.
 • Aanschafkosten voor techniek (zoals camera, lenzen, edit-pc’s) zijn niet subsidiabel.

Productie

 • Het project heeft een minimale speelduur van 40 minuten (in het geval dat het project een serie betreft, geldt de speelduur van het totale project);
 • Het project betreft een audiovisuele productie voor theatrical, televisie of web-release;
 • Het project heeft een aantoonbare connectie met de Limburgse filmindustrie en/of Provincie Limburg (zie ook ‘Limburgse relevantie’);
 • Het project gaat binnen 18 maanden na de beschikking in première;

Limburgse relevantie

 • Het project moet minimaal drie complete draaidagen (van 8 uur) in de Provincie Limburg hebben en;
 • Minimaal drie head of department*-functies en vijf assistent-functies worden vervuld door Limburgse makers. Laat tevens zien welke inspanningen je verricht om stage-functies voor Limburgse studenten te laten vervullen. In geval van een documentaire, animatie of experimenteel filmproject met kleinere crew, of een (inter)nationale productie die slechts deels in Limburg gedraaid wordt, licht toe waarom je niet aan deze voorwaarde kunt voldoen en welke inspanning je dan wel levert aan de Limburgse relevantie. Projecten die hoger scoren op elk genoemd criteria i.h.k.v. Limburgse relevantie krijgen voorrang;
 • De film dient een (voor)première te krijgen in een Limburgs filmhuis of bioscoop of op een film festival dat plaatsvindt in Limburg;

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur van Limburg Film Office.

De maximale bijdrage per project is € 50.000. Het maximale aandeel van het Limburg Film Fonds in de financiering is 35% van het totale productiebudget.

Mogelijke additionele financiering:

 • Lokale of provinciale financiering via overheden, CineSud, Video Power Pitch, Amsterdams Fonds voor de Kunst, BrabantStad, Gelderland Film Pitch.
 • Thematische partners die passen bij je filmplan, bijvoorbeeld DELA Fonds, Fonds voor Psychische gezondheid, Stichting Vluchtelingenwerk Nederland, enzovoorts.
 • Private financiering, bijvoorbeeld (lokale afdelingen van het) Prins Bernhard Cultuurfonds, Elisabeth Strouven Fonds, VSB Fonds, Fonds21, regionale of landelijke omroepen w.o. NPO 3LAB, VPRO Dorst, 2DOC, enzovoorts.
 • Rijkscultuurfondsen zoals het Nederlands Film Fonds, maar ook Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Letterenfonds, enzovoorts.
 • Crowdfunding via Voordekunst.nl of Cinecrowd.nl.

Deadline

De deadline voor de eerste call 2021 is 19 maart 18.00 uur via het aanvraagformulier op de pagina voor de betreffende call. Aanvragen die te laat binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. De deadline voor de tweede call 2021 is 10 september 18.00 uur.

Aanvragen

Je dient je aanvraag voor een bijdrage in door het digitale formulier op de pagina voor de betreffende call in te vullen en te verzenden. Je ontvangt een geautomatiseerde kopie-bevestiging van je inzending en een van onze medewerkers doet na de inzendtermijn een volledigheidscheck. Indien er gegevens missen, worden deze opgevraagd en heb je twee werkdagen de tijd om deze alsnog aan te leveren.

LET OP: na indienen is het niet meer mogelijk aanpassingen of wijzigingen aan te brengen in je ingediende documenten. Je kunt ter voorbereiding op het invullen van het digitale aanvraagformulier een voorbeeld-PDF downloaden van het aanvraagformulier via ‘protocollen en downloads – algemeen’ op deze pagina.

Je dient je aanvraag in via het digitale formulier. Een medewerker verzorgt na de inzendtermijn een volledigheidscheck en vraagt indien nodig aanvullende gegevens op, welke je binnen twee werkdagen dient aan te leveren.

In de derde of vierde week na het sluiten van de inzendtermijn  word je uitgenodigd voor een persoonlijk toelichtingsgesprek op je aanvraag voor de Externe Adviescommissie Film (optioneel).

Alle binnengekomen aanvragen worden zowel inhoudelijk als zakelijk beoordeeld door een Externe Adviescommissie Film, bestaande uit minimaal 3 leden. Bij de beoordeling spelen de volgende aspecten een belangrijke rol:

 • de toegevoegde waarde voor je eigen ontwikkeling als maker, beschrijf waarom deze vervolgstap essentieel is voor jou en wat betekent deze voor je eigen ontwikkeling, enzovoorts;
 • de toegevoegde waarde voor de Limburgse filmindustrie, beschrijf dus goed welke meerwaarde je project biedt voor makers of faciliteiten uit Limburg, hoe je talent verder ontwikkelt, voor de branding van Limburg, enzovoorts;
 • het scenario;
 • de regievisie;
 • je visie op marketing, distributie en publieksactivitatie;
 • de begroting en financiering, eveneens in relatie tot de haalbaarheid en zekerheid van afronding binnen de gestelde termijn. Projecten waarvan dit aannemelijker is, hebben voorrang in de selectie.

Er wordt naar gestreefd binnen 6 weken na de uiterste indiendatum de toegekende projecten bekend te maken via de website van de Limburg Film Office. Inzenders worden persoonlijk (via mail en/of telefoon) gecontacteerd. Honoreringen en afwijzingen zijn bindende besluiten. Na bekendmaking van de resultaten, wordt de mogelijkheid geboden in gesprek te gaan met Limburg Film Office voor (verdere) toelichting en de beantwoording van vragen.

Financieel kader

In 2021 is voor deze regeling een budget van € 120.000 beschikbaar.

Indien er middelen overblijven binnen een regeling, kunnen deze door de Adviescommissie Film – na goedkeuring van het bestuur van het Limburg Film Office – naar andere regelingen verschoven worden.

Protocollen

Je vindt alle protocollen en downloadables via de filmfonds-pagina op www.limburgfilmoffice.nl onder ‘downloads’.

Vragen?

Neem bij vragen over de regeling contact met ons op via fonds@limburgfilmoffice.nl.

Digitale inloopspreekuren

Op de volgende data worden digitale inloopspreekuren verzorgd. Indien je hier gebruik van wilt maken, stuur dan een mail naar bovenstaand mail-adres en geef je voorkeursdatum aan en binnen welke regeling je voornemens bent in te dienen. Doe dit uiterlijk één week voor het betreffende inloopspreekuur (vol = vol). Je ontvangt een bevestiging van de afspraak per mail.

Inloopspreekuren voorjaar 2021:

 • 4 maart, 10.00-12.00 uur
 • 11 maart, 10.00-12.00 uur
 • 18 maart, 10.00-12.00 uur

Inloopspreekuren zomer/najaar 2021:

 • 23 augustus, 10.00-12.00 uur
 • 26 augustus, 10.00-12.00 uur
 • 2 september, 10.00-12.00 uur

Een aanvraag indienen

Je dient je aanvraag in via onderstaand formulier. Vul het formulier zo kernachtig en volledig mogelijk in volgens het credo “hoe concreter, hoe beter.” We begrijpen dat zaken nog kunnen veranderen of nog niet alle informatie bekend is, maar om je aanvraag zo goed mogelijk te beoordelen is het belangrijk zo compleet mogelijk te zijn.

Naast het invullen van het formulier wordt je gevraagd naar enkele bijlagen, waaronder een projectplan en begroting inclusief dekkingsplan. Voor enkele regelingen wordt een ingevulde de-minimisverklaring gevraagd. Je vindt het format hiervoor onder ‘downloads’ op de filmfonds-pagina via limburgfilmoffice.nl.

Let op: Je kunt dit formulier niet tussentijds opslaan, het formulier inclusief bijlagen moeten dus in één sessie worden ingevuld en verzonden.  Je vindt een voorbeeld-aanvraagformulier onder ‘protocollen en downloads – algemeen’ op limburgfilmoffice.nl/film-fund. Ook vind je hier begrotingsmodellen voor korte en lange producties. Deze komen overeen met de modellen zoals gehanteerd bij het Nederlands Filmfonds. Het is niet verplicht deze modellen aan te houden, maar het wordt wel aangemoedigd. 

Alle gegevens worden gecodeerd verzonden en veilig opgeslagen volgens de AVG- en privacy-richtlijnen.

Aanvraagformulier