Realisatie – Lange producties

Onder lange producties wordt verstaan steun voor audiovisuele projecten (theatrical, televisie, web) met een minimale (totale) speelduur van 40 minuten.

Per project kan maximaal € 40.000 worden aangevraagd. De projecten zijn verbonden met de provincie Limburg en de Limburgse filmindustrie. Zo dient de film (deels) in Limburg gedraaid te worden en dien je gebruik te maken van lokale cast en/of crew en faciliteiten. Deze regeling is bedoeld voor filmmakers die professioneel in de filmsector opereren en zich verder willen ontwikkelen. Om aan te vragen dien je als maker al minimaal twee onafhankelijke korte films op je naam te hebben staan die professioneel zijn vertoond.

Toelichting en voorwaarden

Aanvragen binnen deze regeling kunnen worden gedaan door een producent die een film-, kunst- of media-gerelateerde opleiding heeft afgerond en/of tenminste één filmproductie binnen de betreffende categorie of minimaal twee professionele korte producties heeft gerealiseerd welke vertoond zijn op professionele, live op locatie georganiseerde (film) festivals met betalend publiek. Per aanvraagronde mag een producent maximaal twee projecten indienen. De aanvrager dient geregistreerd te staan bij de Kamer van Koophandel.

Algemeen

 • Het project mag niet op andere wijze gesubsidieerd zijn door de Provincie Limburg. Ook matchingsbijdragen van de Provincie via Voordekunst.nl en bijdragen vanuit Huis voor de Kunsten Limburg en Cultuurparticipatiefonds worden hieronder verstaan;
 • Het project is niet commercieel van aard;
 • Het project is niet haatdragend, pornografisch of promotioneel van aard;
 • Provinciale instellingen en instellingen die een subsidie hebben ontvangen van de Provincie Limburg in het kader van de Subinfrastructur/Culturele Infrastructuur kunnen geen provinciale ondersteuning krijgen voor een filmproject dat reeds is vermeld in het jaarplan;
 • Aanschafkosten voor techniek (zoals camera, lenzen, edit-pc’s) zijn niet subsidiabel;
 • Eenzelfde project mag maximaal 2 keer worden ingediend in twee jaar tijd.

Productie

 • Het project heeft een minimale speelduur van 40 minuten (in het geval dat het project een serie betreft, geldt de speelduur van het totale project);
 • Het project betreft een audiovisuele productie voor theatrical, televisie (w.o. ook streamingdiensten) of web-release;
 • Het project heeft een aantoonbare connectie met de Limburgse filmindustrie en/of Provincie Limburg (zie ook ‘Limburgse relevantie’);
 • Het project gaat binnen 18 maanden na de beschikking in première.

Limburgse relevantie

 • Het project moet minimaal drie complete draaidagen (van minimaal 8 uur) in de Provincie Limburg hebben en;
 • Minimaal drie head of department-functies en vijf assistent-functies worden vervuld door Limburgse makers. Laat tevens zien welke inspanningen je verricht om stage-functies voor Limburgse studenten of autodidacten te laten vervullen. In geval van een documentaire, animatie of experimenteel filmproject met kleinere crew, of een (inter)nationale productie die slechts deels in Limburg gedraaid wordt, licht toe waarom je niet aan deze voorwaarde kunt voldoen en welke inspanning je dan wel levert aan de Limburgse relevantie. 
 • De film dient een (voor)première te krijgen in een Limburgs filmhuis, bioscoop of op een film festival dat plaatsvindt in Limburg. Hou hier rekening mee in je begroting;
 • Projecten die in (draai)locatie, taal, cultuur, maatschappij en/of historie een duidelijke link hebben met de provincie Limburg, hebben bij gelijke beoordeling voorrang in de selectie, evenals projecten van Limburgse makers (scenarist, regisseur, producent)

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur van Limburg Film Office.

De maximale bijdrage per project is € 40.000 voor fictie-projecten en € 20.000 voor non-fictie projecten. Het maximale aandeel van het Limburg Film Fonds in de financiering is 50% van het totale productiebudget.

Mogelijke additionele financiering:

 • – Lokale of provinciale financiering via overheden, CineSud Labs of Pitch Forums, Video Power Pitch, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Brabant C, Gelderland Film Pitch;
 • – Thematische partners die passen bij je filmplan, bijvoorbeeld DELA Fonds, Fonds voor Psychische gezondheid, Stichting Vluchtelingenwerk Nederland, enzovoorts;
 • – Private financiering, bijvoorbeeld (lokale afdelingen van) het Cultuurfonds, VSB Fonds, Fonds21, regionale of landelijke omroepen w.o. NPO 3LAB, VPRO Dorst, 2DOC, enzovoorts;
 • – Rijkscultuurfondsen zoals het Nederlands Filmfonds, maar ook Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Letterenfonds, enzovoorts;
 • – Crowdfunding via Voordekunst.nl of andere platforms.

Deadline

De deadlines voor 2024 zijn maandag 15 april, 17.00 uur (voorjaar) en maandag 30 september, 17.00 uur (najaar) via het aanvraagformulier op de pagina voor de betreffende call. Aanvragen die te laat binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Aanvragen

Je dient je aanvraag voor een bijdrage in door het digitale formulier op de pagina voor de betreffende call in te vullen en te verzenden. Je ontvangt een geautomatiseerde kopie-bevestiging van je inzending en een van onze medewerkers doet een volledigheidscheck. Indien er gegevens missen, worden deze opgevraagd en heb je twee werkdagen de tijd om deze alsnog aan te leveren.

LET OP: na indienen is het niet meer mogelijk aanpassingen of wijzigingen aan te brengen in je ingediende documenten. Je kunt het aanvraagformulier tussentijds wijzigen en opslaan.

In de derde of vierde week na de deadline word je uitgenodigd voor een persoonlijk toelichtingsgesprek op je aanvraag (optioneel).

Alle binnengekomen aanvragen worden zowel inhoudelijk als zakelijk beoordeeld door een Externe Adviescommissie Film, bestaande uit minimaal 3 leden. Bij de beoordeling spelen, naast bovenstaande voorwaarden, de volgende aspecten een belangrijke rol:

 • de toegevoegde waarde voor je eigen ontwikkeling als maker, beschrijf waarom deze vervolgstap essentieel is voor jou en wat betekent deze voor je eigen ontwikkeling, enzovoorts;
 • de toegevoegde (duurzame) waarde voor de Limburgse filmindustrie, beschrijf dus goed welke meerwaarde je project biedt voor makers of faciliteiten, uit Limburg, hoe je talent verder ontwikkelt, voor de branding van Limburg, enzovoorts;
 • het scenario;
 • de regievisie;
 • je visie op marketing, distributie en publieksactivatie;
 • de begroting en financiering, met name in relatie tot de haalbaarheid en zekerheid van afronding binnen de gestelde termijn. Projecten waarvan dit aannemelijker is, hebben voorrang in de selectie.

Er wordt naar gestreefd binnen 6 weken na de uiterste indiendatum de toegekende projecten bekend te maken via de website van de Limburg Film Office. Inzenders worden persoonlijk (via mail en/of telefoon) gecontacteerd. Honoreringen en afwijzingen zijn bindende besluiten. Na bekendmaking van de resultaten, wordt de mogelijkheid geboden in gesprek te gaan met Limburg Film Office voor (verdere) toelichting en de beantwoording van vragen.

Financieel kader

In 2024 is voor deze regeling een budget van € 180.000 beschikbaar. Indien er middelen overblijven binnen een regeling, kunnen deze – na goedkeuring van het bestuur van het Limburg Film Office – naar andere regelingen verschoven worden.

Protocollen

Je vindt alle protocollen en downloadables via de filmfonds-pagina op www.limburgfilmoffice.nl onder ‘downloads’. Lees deze goed door voordat je indient, zodat je weet aan welke voorwaarden je bij een toekenning moet voldoen. 

Vragen?

Neem bij vragen over de regeling contact met ons op via fonds@limburgfilmoffice.nl.

Digitale inloopspreekuren

Voor elke aanvraagronde worden digitale inloopspreekuren verzorgd. Indien u hier gebruik van wilt maken, stuur dan een mail naar fonds@limburgfilmoffice.nl en geef uw voorkeursdatum aan en binnen welke regeling u voornemens bent in te dienen. U kunt zich aanmelden tot 10 dagen voor de betreffende datum. Uiterlijk een week voorafgaand aan de betreffende datum ontvangt u de uitnodigings-link met datum en tijd voor uw gesprek.

U vindt de data voor de inloopspreekuren via deze pagina.

Een aanvraag indienen

Je dient je aanvraag in via onderstaand formulier. Vul het formulier zo kernachtig en volledig mogelijk in volgens het credo “hoe concreter, hoe beter.” We begrijpen dat zaken nog kunnen veranderen of nog niet alle informatie bekend is, maar om je aanvraag zo goed mogelijk te beoordelen is het belangrijk zo compleet mogelijk te zijn. Indien je bijv. intentieverklaringen of toezeggingen hebt van distributeurs, omroepen of (andere) fondsen, stuur deze dan mee.

Naast het invullen van het formulier wordt je gevraagd naar enkele bijlagen, waaronder een projectplan en begroting inclusief dekkingsplan. Ook wordt een ingevulde de-minimisverklaring gevraagd. Je vindt het format hiervoor onder ‘downloads’ op de filmfonds-pagina via limburgfilmoffice.nl.

Let op: het is mogelijk je aanvraag tussentijds op te slaan via het onderstaande aanvraagformulier. Protocollen en downloads zijn te downloaden via ‘protocollen en downloads – algemeen’ op limburgfilmoffice.nl/film-fundOok vind je hier begrotingsmodellen voor korte en lange producties. Deze komen overeen met de modellen zoals gehanteerd bij het Nederlands Filmfonds. Het is niet verplicht deze modellen aan te houden, maar het wordt wel aangemoedigd. 

Alle gegevens worden gecodeerd verzonden en veilig opgeslagen volgens de AVG- en privacy-richtlijnen.

Aanvraagformulier