Realisatie – Limburg Doc

Onder Limburg Doc wordt verstaan steun voor documentaire-projecten met een minimale speelduur van 26 minuten primair bedoeld voor uitzending op de regionale omroep L1. Deze regeling is een samenwerking tussen het Limburg Film Office en omroep L1.

Vanaf heden kun je als filmmaker een aanvraag indienen bij Limburg Film Office ter ondersteuning van jouw project. Per project is een vaste bijdrage van € 10.000 beschikbaar. Het ingediende plan moet met deze bijdrage gerealiseerd worden. Het staat de maker vrij extra budget te werven, maar de film moet uiterlijk 1 april 2021 opgeleverd zijn. Deze regeling is bedoeld voor filmmakers die professioneel in de filmsector opereren en zich verder willen ontwikkelen. De projecten zijn nauw verbonden met de provincie Limburg en de Limburgse filmindustrie. Zo dient de film (grotendeels) in Limburg gedraaid te worden en die je gebruik te maken van lokale cast en/of crew en faciliteiten.

Makers zijn vrij in hun onderwerpkeuze, maar voor deze 2020-call geldt dat projecten die inspelen op of vertrekken vanuit de corona-problematiek en/of het ‘nieuwe normaal’ voorrang krijgen bij de selectie.

Toelichting en voorwaarden

Aanvragen binnen deze regeling kunnen worden gedaan door een producent/filmmaker die een film-, kunst- of media-gerelateerde opleiding heeft afgerond en/of tenminste één filmproductie binnen de betreffende categorie heeft gerealiseerd. Per aanvraagronde mag een producent maximaal twee projecten indienen. De aanvrager dient geregistreerd te staan bij de Kamer van Koophandel.

Let op: deze regeling staat uitsluitend open voor makers uit Nederlands-Limburg. Voor deze regeling moet de aanvrager gevestigd zijn in Nederlands-Limburg.

Algemeen

 • Het project mag niet op andere wijze gesubsidieerd zijn door de Provincie Limburg. Ook matchingsbijdragen van de Provincie via Cinecrowd.nl en bijdragen vanuit Huis voor de Kunsten Limburg en Cultuurparticipatiefonds worden hieronder verstaan.
 • Het project mag niet op andere wijze gefinancierd zijn door omroep L1;
 • Het project is niet commercieel van aard;
 • Het project is niet haatdragend, pornografisch of promotioneel van aard;
 • Provinciale instellingen en instellingen die een subsidie hebben ontvangen van de Provincie Limburg in het kader van de Subinfrastructur kunnen geen provinciale ondersteuning krijgen voor een filmproject dat reeds is vermeld in het jaarplan.
 • Aanschafkosten voor techniek (zoals camera, lenzen, edit-pc’s) zijn niet subsidiabel.

Productie

 • Het project heeft een minimale speelduur van 26 minuten;
 • Het project betreft een non-fictie project;
 • Het project betreft een audiovisuele productie met primair release op televisie;
 • Het project heeft een aantoonbare connectie met de Limburgse filmindustrie en/of Provincie Limburg (zie ook ‘Limburgse relevantie’);
 • Makers zijn vrij in hun onderwerpkeuze, maar voor deze 2020-call geldt dat projecten die inspelen op of vertrekken vanuit de corona-problematiek en/of het ‘nieuwe normaal’ voorrang krijgen bij de selectie;
 • Het project moet met zekerheid gerealiseerd kunnen worden met de bijdrage uit deze regeling en uiterlijk 1 april 2021 worden opgeleverd. Vervolgens wordt het project in het kader van Limburg Doc vertoond op regionale omroep L1, welke het exclusieve recht heeft op de eerste publieke vertoning. Indien de film niet tijdig wordt opgeleverd, wordt de subsidie met 25% gekort. Hiermee vervallen de subsidieverplichtingen echter niet;
 • L1 houdt tot drie maanden na de eerste vertoning het exclusieve recht om de documentaire op televisie uit te zenden;
 • Het project wordt na de eerste uitzending minimaal 10 dagen op online kanalen van L1 gepubliceerd (Uitzending Gemist) en kan daarna tijdelijk offline worden gehaald t.b.v. de festivaldistributie.

Limburgse relevantie

 • Minimaal 75% van de draaidagen van het project vindt plaats in de Provincie Limburg;
 • Het project vertrekt vanuit een Limburgs onderwerp of Limburgs thema;
 • Minimaal twee head of department*-functies en twee assistent-functies worden vervuld door Limburgse makers. In geval dat voor jouw filmproject niet mogelijk is, licht toe waarom je niet aan deze voorwaarde kunt voldoen en welke inspanning je dan wel levert aan de Limburgse relevantie;

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur van Limburg Film Office i.s.m. omroep L1.

De bijdrage per project is € 10.000. Hiervan is de helft afkomstig van Limburg Film Office en de helft van omroep L1. Er is geen verplichting tot verdere co-financiering, waardoor deze bijdrage 100% van de totale begroting mag uitmaken.

Mogelijke additionele financiering:

 • Lokale of provinciale financiering via overheden, CineSud, Video Power Pitch, Amsterdams Fonds voor de Kunst, BrabantStad, Gelderland Film Pitch.
 • Thematische partners die passen bij je filmplan, bijvoorbeeld DELA Fonds, Fonds voor Psychische gezondheid, Stichting Vluchtelingenwerk Nederland, enzovoorts.
 • Private financiering, bijvoorbeeld (lokale afdelingen van het) Prins Bernhard Cultuurfonds, Elisabeth Strouven Fonds, VSB Fonds, Fonds21, regionale of landelijke omroepen w.o. NPO 3LAB, VPRO Dorst, 2DOC, enzovoorts.
 • Rijkscultuurfondsen zoals het Nederlands Film Fonds, maar ook Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Letterenfonds, enzovoorts.
 • Crowdfunding via Voordekunst.nl of Cinecrowd.nl.

Deadline

De deadline voor 2020 is 24 augustus 18.00 uur via het aanvraagformulier op de pagina voor de betreffende call.

Aanvragen

Je dient je aanvraag voor een bijdrage in door het digitale formulier op de pagina voor de betreffende call in te vullen en te verzenden. Je ontvangt een geautomatiseerde kopie-bevestiging van je inzending en een van onze medewerkers doet een volledigheidscheck. Indien er gegevens missen, worden deze opgevraagd en heb je twee werkdagen de tijd om deze alsnog aan te leveren.

LET OP: na indienen is het niet meer mogelijk aanpassingen of wijzigingen aan te brengen in je ingediende documenten.

Je dient je aanvraag in via het digitale formulier. Een medewerker verzorgt een volledigheidscheck en vraagt indien nodig aanvullende gegevens op, welke je binnen twee werkdagen dient aan te leveren.

In de tweede of derde week van september word je uitgenodigd voor een persoonlijk toelichtingsgesprek op je aanvraag (optioneel).

Alle binnengekomen aanvragen worden zowel inhoudelijk als zakelijk beoordeeld door een Externe Adviescommissie Film, bestaande uit minimaal 3 leden. Bij de beoordeling spelen de volgende aspecten een belangrijke rol:

 • de toegevoegde waarde voor je eigen ontwikkeling als maker, beschrijf waarom deze vervolgstap essentieel is voor jou en wat betekent deze voor je eigen ontwikkeling, enzovoorts;
 • de toegevoegde waarde voor de Limburgse filmindustrie, beschrijf dus goed welke meerwaarde je project biedt voor makers of faciliteiten uit Limburg, hoe je talent verder ontwikkelt, voor de branding van Limburg, enzovoorts;
 • het scenario;
 • de regievisie;
 • je visie op marketing, distributie en publieksactivitatie;
 • de begroting en financiering, eveneens in relatie tot de haalbaarheid en zekerheid van afronding binnen de gestelde termijn. Projecten waarvan dit aannemelijker is, hebben voorrang in de selectie.

Er wordt naar gestreefd binnen 6 weken na de uiterste indiendatum de toegekende projecten bekend te maken via de website van de Limburg Film Office. Inzenders worden persoonlijk (via mail en/of telefoon) gecontacteerd. Honoreringen en afwijzingen zijn bindende besluiten. Na bekendmaking van de resultaten, wordt de mogelijkheid geboden in gesprek te gaan met Limburg Film Office voor (verdere) toelichting en de beantwoording van vragen.

Financieel kader

In 2020 is voor deze regeling een budget van € 30.000 beschikbaar, waarvan de helft beschikbaar wordt gesteld door L1 en de ander helft door Limburg Film Office.

Protocollen

Je vindt alle protocollen en downloadables via de filmfonds-pagina op www.limburgfilmoffice.nl onder ‘downloads’.

Vragen?

Neem bij vragen over de regeling contact met ons op via fonds@limburgfilmoffice.nl.

Digitale inloopspreekuren

Op de volgende data worden digitale inloopspreekuren verzorgd. Indien u hier gebruik van wilt maken, stuur dan een mail naar bovenstaand mail-adres en geef uw voorkeursdatum aan en binnen welke regeling u voornemens bent in te dienen. U kunt zich aanmelden tot 6 augustus, 18.00 uur. Uiterlijk 10 augustus 12.00 uur ontvangt u de uitnodigings-link met datum en tijd voor uw gesprek.

 • 14 augustus, 10.00-12.00 uur
 • 17 augustus, 11.00-13.00 uur
 • 20 augustus, 11.00-13.00 uur

Een aanvraag indienen

Je dient je aanvraag in via onderstaand formulier. Vul het formulier zo kernachtig en volledig mogelijk in volgens het credo “hoe concreter, hoe beter.” We begrijpen dat zaken nog kunnen veranderen of nog niet alle informatie bekend is, maar om je aanvraag zo goed mogelijk te beoordelen is het belangrijk zo compleet mogelijk te zijn.

Naast het invullen van het formulier wordt je gevraagd naar enkele bijlagen, waaronder een projectplan en begroting inclusief dekkingsplan. Voor enkele regelingen wordt een ingevulde de-minimisverklaring gevraagd. Je vindt het format hiervoor onder ‘downloads’ op de filmfonds-pagina via limburgfilmoffice.nl.

Let op: Je kunt dit formulier niet tussentijds opslaan, het formulier inclusief bijlagen moeten dus in één sessie worden ingevuld en verzonden.  Je vindt een voorbeeld-aanvraagformulier onder ‘protocollen en downloads – algemeen’ op limburgfilmoffice.nl/film-fund. Ook vind je hier begrotingsmodellen voor korte en lange producties. Deze komen overeen met de modellen zoals gehanteerd bij het Nederlands Filmfonds. Het is niet verplicht deze modellen aan te houden, maar het wordt wel aangemoedigd. 

Alle gegevens worden gecodeerd verzonden en veilig opgeslagen volgens de AVG- en privacy-richtlijnen.

Dit betreft een archiefpagina. Indienen is niet meer mogelijk.